Những ưu điểm của người nữ biết tu tập

Người nữ có đặc tính là chịu đựng sự khổ nhiều hơn nam. Vì thế nên người nữ thường phản ứng rất tình cảm. Người nam thường không chịu đựng cái khổ như người nữ. Ngoài trách nhiệm con cái như người nam, người nữ còn phải chịu đựng 9 tháng 10 ngày mang thai và sinh đẻ đau đớn vì con, nên họ rất tình cảm.

Trong việc hành thiền, người nữ tu rất nhiều vì họ kinh nghiệm sự đau khổ rất nhiều. Người nữ dễ tu mà cũng dễ đắc. Người nam hay đi bốn đường ác đạo lắm vì thường họ thích lý thuyết và từ lý thuyết, họ dễ bị dẫn đến tà kiến. Thấy vậy mà người nam đi bốn đường ác đạo rất nhiều.

Càng dễ xúc động và tình cảm nhiều chừng nào, người nữ tu nhiều chừng nấy. Mà người nam thì ít xúc động và ít phản ứng tình cảm nên họ cũng ít đi tu. Người nữ đi sanh làm Chư Thiên cũng nhiều. Người nữ học Pháp cũng rất nhanh vì họ thấy cái sự đau khổ quá gần với họ. Nói về sự bất tịnh, họ cũng thấy sự bất tịnh rất rõ ràng.

Sự đau khổ trong đời sống thường giúp chúng ta có trí tuệ và mau giác ngộ.

(Trích "Kinh nghiệm Pháp bảo" - Thiền sư Kim Triệu) - Thiên Nhiên Tâm